top of page
Zoeken

INFO BULLETIN HEMELUMER HOEVE

Bijgewerkt op: 21 nov. 2018

Juni 2018

VERGUNNINGAANVRAAG INGEDIEND

Na de raadsvergadering van 8 maart 2018, moest onze vergunningaanvraag aangevuld worden omdat deze nu via de coördinatieregeling loopt. De nieuwe aanvraag is hierop aangepast en ook is rekening gehouden met de ingediende zienswijzen en het ingebrachte GGD-rapport: ten opzichte van de vorige aanvraag wordt er een extra luchtwasser geplaatst en er wordt een stapeling van emissiebeperkende maatregelen toegepast.


Onlangs hebben we onze aangepaste vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Súdwest Fryslân (SW Frl). Voorafgaand zijn we actief in overleg gegaan met de gemeente SW Frl., de Fumo en de Provincie Fryslân met de vraag of onze aanvraag compleet is. We hebben de aanvraag toegelicht en we zijn nu in afwachting van de behandeling en het moment waarop onze vergunningaanvraag door de gemeente SW Frl ter inzage zal worden gelegd.


Met betrekking tot onze vergunningaanvraag zijn er de afgelopen maanden in de media verschillende berichten verschenen. Er is genoemd dat we onze aanvraag uit zouden stellen (dat is niet juist) en er is de indruk gewekt dat we de vergunning voor de uitbreiding al rond zouden hebben (dat is ook niet juist). In onze directe omgeving krijgen we met name over dat laatste nogal eens de vraag wanneer de bouw gaat beginnen.


LUCHTWASSERDISCUSSIE

Na de laatste raadsvergadering van 8 maart 2018 is onduidelijkheid ontstaan over de normen van luchtwassers. Dat heeft de procedure wat vertraagd, maar daar zijn we op zich wel blij mee. We kunnen nu nog rekening houden met de resultaten van het onderzoek.


Om discussie te voorkomen zijn wij in de aanvraag uitgegaan van een ander type luchtwasser en de nieuwe, verlaagde normen.

John Lorist legt uit waarom: “Op basis van een onderzoek waarover veel discussie is ontstaan, kwam er twijfel over de normen van bepaalde types luchtwassers. Hieruit kwam dat een aantal luchtwassers niet aan de norm voldeden (de zogenaamde combi-luchtwassers). Eén van de varkensbedrijven waar we mee samenwerken is in dit onderzoek ook meegenomen en de luchtwasser van dit bedrijf voldeed juist wel aan de normen. Op basis van het onderzoek stelt de staatssecretaris voor om de normen van combiwassers drastisch te verlagen. Hierover is vanuit de landbouw veel discussie gaande of dit wel terecht is.”


IN GESPREK MET BEZWAARMAKERS

Op 19 april 2018 is er op initiatief van de gemeente SW Frl een gesprek geweest tussen een afvaardiging van de Hemelumer Hoeve en een aantal tegenstanders van onze uitbreidingsplannen. Bij dit gesprek waren een gespreksleider en een afgevaardigde van de gemeente SW Frl voor de verslaglegging aanwezig.


In het verslag, dat wij hier ter inzage op onze website plaatsen, is te lezen dat de bezwaarmakers de innovatieve maatregelen die wij in de nieuwe situatie hadden willen treffen, onvoldoende vinden. Daarnaast drongen de bezwaarmakers aan tot het stapelen van maatregelen en werd er gerefereerd aan de actuele maatschappelijke luchtwasserdiscussie. De opmerkingen met betrekking tot de innovatieve emissiebeperkende maatregelen hebben wij ons ter harte genomen en verwerkt in de nieuwe vergunningaanvraag. De maatschappelijke luchtwasserdiscussie volgen wij op de voet.


GEURKLACHTEN IN HEMELUM

Medio juni werden wij door de gemeente SW Frl benaderd met de vraag of wij een verklaring konden geven voor de drie algemene geurklachten in Hemelum die sinds 8 maart jl. bij de gemeente zijn binnengekomen. De geurklachten kwamen binnen in een periode waarop er in de directe omgeving van Hemelum ‘op agrarisch gebied’ veel te doen was. Er werd in de omgeving volop gemaaid en mest uitgereden, de wind kwam uit een andere hoek, de luchtvochtigheid was veranderd, de temperaturen liggen hoger dan normaal…


Wij vinden het belangrijk dat geurklachten zorgvuldig worden behandeld en hebben om die reden een aantal wedervragen gesteld: Is de vraag met betrekking tot de geurklachten aan alle geuruitstotende bedrijven in onze regio gesteld? Zijn de geurklachten direct door een gecertificeerde instantie gecontroleerd? Onze contactpersoon bij de gemeente SW Frl heeft ons laten weten dat de vraag niet bij andere bedrijven in de regio is neergelegd en dat de Fumo opdracht is gegeven om nader onderzoek naar de geurklachten te doen. De uitslag van dit onderzoek is nog niet bij ons bekend.


Aan onze innovatieve uitbreidingsplannen liggen drie belangrijke pijlers ten grondslag: wij hebben oog voor mens, dier en onze omgeving.

Met betrekking tot de laatste pijler, heeft het toepassen van geurbeperkende maatregelen hoge prioriteit. Door te investeren in een extra luchtwasser en het stapelen van emissiebeperkende technieken, zorgen wij ervoor dat de toekomstige uitstoot lager is dan de wettelijk gestelde eis. Met deze aanpassing in het uitbreidingsplan spannen wij ons (ook financieel gezien) maximaal in om de meest optimale situatie te creëren.


LAST ONDER DWANGSOM EMISSIEARME HUISVESTING

Na ruim 9 jaar intensief samenwerken om te komen tot een innovatief plan voor de uitbreiding van de Hemelumer Hoeve, ontvingen wij in de eerste week van mei van ditzelfde college waarmee we op de vooravond stonden van de afsluiting van de vergunningsprocedure, een besluit last onder dwangsom vanwege een overtreding van het Besluit emissiearme huisvesting. De hoogte van de dwangsom is vastgesteld op een bedrag van € 50.000,- per maand of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 250.000,-.


Wij hebben deze last onder dwangsom ontvangen omdat we niet aan de wet voldoen met betrekking tot de ammoniakemissie. Vanaf 2010 zijn wij bezig om aan deze wetgeving te kunnen voldoen. Daarvoor hebben wij een vergunning nodig waarvan de procedure nu al 9 jaar loopt. We hebben juridisch advies ingewonnen en volgens onze jurist is de handhaving onterecht. We hebben hier dan ook bezwaar tegen aangetekend.


Er zijn weinig woorden voor nodig om aan te geven hoe demotiverend het ontvangen van een last onder dwangsom werkt, als je je al 9 jaar juist maximaal inspant om aan de regels te voldoen.

SLOOT

In de ruim 30 jaar dat wij ons bedrijf voeren, is er nooit een klacht met betrekking tot ‘lozing op het oppervlaktewater’ gemeld, tot eind 2017. In relatief korte tijd zijn er vier meldingen gedaan, die betrekking hebben op twee bedrijfscalamiteiten:

1. Er werd brijvoer -een mengsel van water en granen- gemorst en bij het opruimen is een deel hiervan in de sloot terechtgekomen.

2. Er is ergens onder de grond lekkage ontstaan waardoor op twee momenten een geringe hoeveelheid mest in de sloot terecht is gekomen.


In de wet staat dat je niet mag lozen op het oppervlaktewater en dat je er alles aan moet doen om dat te voorkomen. Dit is hoe wij gewend zijn om ons bedrijf te voeren.

Toen de lozing bekend was zijn er meteen maatregelen genomen om dit te stoppen. Dat er vanwege de calamiteiten geloosd is, is niet opzettelijk gebeurd. De door Wetterskip Fryslân opgelegde maatregelen zijn door ons uitgevoerd en in overleg met de gemeente SW Frl is een plan van aanpak gemaakt om de oorzaak van de lekkage op te sporen. Daar zijn we druk mee doende.


IN CONTACT MET DE OMGEVING

Tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2018 werd duidelijk dat de gemeenteraad het van groot belang acht dat wij onze omgeving informeren over de ontwikkelingen van ons bedrijf. Naast dat ontwikkelingen rondom vergunningen gecommuniceerd worden via de daarvoor bestemde informatiekanalen, bereiken wij de mensen uit de directe omgeving door het plaatsen van informatie in de dorpskranten. Ook spreken wij regelmatig mensen in het voorbijgaan en doen wij een oproep aan dorpsbewoners tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Hemelum. Via Facebook en onze website zijn de activiteiten die zich op ons bedrijf afspelen te volgen. De boodschap die wij willen overbrengen is altijd dezelfde: onze deur staat open, iedereen is welkom.


Met dit info bulletin voegen we een extra informatiekanaal toe. We voelen de behoefte om mensen nóg uitgebreider te informeren.

DE BEDRIJVEN ACHTER DE HEMELUMER HOEVE


Frievar groeit

Positief nieuws voor Frievar, want onlangs sloot zich een nieuwe vleesvarkenshouder bij ons aan. Frievar groeit en dat is goed nieuws voor alle varkensbedrijven die bij Frievar zijn aangesloten. Voor meer informatie over Frievar bezoek je de website: www.frievar.com.


Een vleesmerk naast Friberne

Het welbekende vleesmerk Friberne is bij veel vakslagers in het Noorden van Nederland verkrijgbaar. Friberne vindt zijn oorsprong in Friesland. Op de Hemelumer Hoeve worden de moeders van de Fribernevarkens geboren. In oktober van dit jaar wordt tijdens de Slavakto (dé slagersvakbeurs in Utrecht) een tweede vleesmerk geïntroduceerd. De ontwikkelingen hiervoor zijn in volle gang. Voor meer informatie over Friberne bezoek je de website: www.friberne.nl.


Blockchain zorgt voor transparantie in de varkenshouderij

De Hemelumer Hoeve is een innovatief en vooruitstrevend bedrijf. Wij zijn als zodanig binnen de varkenshouderij bekend, dat we gevraagd zijn om mee te werken om te proberen om transparantie binnen de (inter)nationale varkenshouderij te vergroten. Deze transparantie komt voort uit het toepassen van Blockchain technologie.


Bezoek Internationale Landbouwjournalisten

Op 18 juli 2018 is Frievar bezocht door een groep van 26 internationale landbouwjournalisten. Zij zijn in Nederland om innovatieve bedrijven te bezoeken. John Lorist is gevraagd om hier een presentatie te houden over het werken binnen een keten en de toepassing van Blockchain technologie.


218 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page